M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KIRHNERE Ausma (Vilplūce) – pedagoģe, izglītības zinātņu maģistre.

Dzimusi 1954.24.03. A i z p u t ē trīsbērnu ģimenē kā vecākā no meitām. Skolas gaitas  A i z p u t e s pamat- un vidusskolā, ko beidz 1972. Studē Liepājas Pedagoģiskā institūta sākumskolas skolotāju specialitātē (absolvē 1976). No 1977 audzinātāja A i z p u t e s pilsētas bērnudārzā Saulīte, no 1980  A i z p u t e s vidusskolā mazo klašu (1. – 4.) skolotāja, vēlāk – vecākā pionieru vadītāja, bet no 1990 skolotāja un direktora vietniece audzināšanas darbā (1. – 9.kl.). Tas ir darbs ne tikai ar skolēniem, bet arī skolotājiem – klašu audzinātājiem. Bez šiem pienākumiem no 2009 arī Skolēnu jaunrades centra direktore (Skolas 1). Īpašs prieks par jauniešiem, kam tuva mākslinieciskā pašdarbība, jo arī pati jau pamatskolā sāka dejot tautisko deju kolektīvā, par kuru interesi izraisīja skolotāji Alfrēds Ozols un Marija Stieģele. Tas arī viņas nopelns, ka  A i z p u t e s vidusskolas deju kolektīvi un kori vienmēr bijuši Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Labprāt iesaistās dažādos pasākumos, bieži ir to iniciatore, jo piemīt prasme vienot cilvēkus kopīgai darbībai. Prot atrast laiku arī labai grāmatai, koncertam, izrādei. Patīk ceļot. Bijusi Krievijā, Igaunijā, Šveicē, Vācijā, Bulgārijā, Itālijā, Austrijā u.c.

Ģimenē vienmēr cieņā deja. Vīrs Guntis Stieģelis ilgus gadus vadījis Aizputes vidējās paaudzes deju kolektīvu Kurzemnieks, pēc tam dejojis senioros. Tomēr par galveno vērtību dzīvē uzskata iespēju strādāt ar bērniem. Vada arī skolēnu vasaras nometni.

Par teicami veiktu darbu saņemti Latvijas VJIC un Liepājas raj. SIC Goda raksti, LR Ministru prezidenta Pateicības raksts (2006). 2018. g. Skolotāju dienā Aizputes novada domes pateicība kā SIC direktorei par ieguldīto darbu Aizputes novada bērnu ārpusstundu darba saturīgā organizēšanā.

VE, &

devider

K - alfabēts