M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

Ae Dr.Med. Isidorus Brennsohn. Die Aerzte Kurlands. Riga. 1929.
AL Leja Alfrēds, Elza un Jānis Mežsētas. Kazdangas parks un tā dieviņš. LiePA 2008.
AL Leja Alfrēds. Kāda danga Kurzemē. LiePA 2006.
AL Leja Alfrēds. Aizpute sporto. LiePA 2009.
ANA "Aizputes Novada Avīze"
Latvju enciklopēdija. Apgāds Trīs Zvaigznes , Stokholmā. 3.sēj. I 1950 – 51. Redaktors Arveds Švābe.
BM Birzniece Mirdza. Aizpute. Ceļvedis pa pilsētu un tās apkārtni. Harro von Hirschheydt, 1996.
BR Dorhn Verena. Baltische Reise. Vielvoelkerlandschaft des alten Europa. Frankfurt Am M. 1994.
BrL "Brīvā Latvija" 2001. Nr. 42.
BV Tervits Jānis. Latvijas baptistu vēsture. Latvijas baptistu draudžu savienība. Rīga 1999. Izdevniec. „AMNIS”.
CD Cēsu laikraksts „Druva” 2014.04.07.
CPG Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. Rīga, „Avots” 1983. 1.sēj. 3.daļa.
DBL Lenz Wilhelm. Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710 – 1960. Koeln/Wien 1970.
EA Ernstsons Arnolds. No Cīravas līdz Sanfrancisko. Autora izdevums Sanfrancisko 1996.
EE Erhards Ernsts. Skolu un sabiedriskā dzīve Aizputē pirms kara. „Aizputes Vēstnesis” 1926.
Evp Es viņu pazīstu. Latviešu biogrāfiskā vārdnīca.1939. Redaktors Ž.Unāms.
FB Album der Landsleute der FRATERNITAS BALTICA (gegr. zu Riga am13.November 1865.). – Im Auftrage des Philisterverbandes und bearbeitet von Werner Fahrbach. 3. Auflage 1961.
GF Gulbis Frīdrihs. Rūgtās lāses. Valters un Rapa 2004.
GL Leja Gunta. Zem dzērves spārna. Cīravas pagasts. LiePA 2007.
HH Haro Hiršheidts, izdevējs.
I Žurnāls „Ieva”. 2003.01.10., 2015.18.03.
IeS Žurnāls „Ievas stāsti”. 2014.18. – 31.07. Nr. 15.
IK
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” 2001.18.10.
K Kurzeme. Izdevn. „ Latvijas enciklopēdija”. Rīga 1993.
KA Kareles Ainas radošā darba vakars 1992.26.09.
KBV Katoļu Baznīcas Vēstnesis. 2013.27.04. Nr.8 (468)
KI
Kronta Ildze. Laiks, ko neizvēlamies. Rīga 2012.
Kk Kurzeme un kurzemnieki. „Latvijas enciklopēdija” 1995.
KL
Laikraksts „Kursas Laiks”.
KM Buerger- und Einwohnerbuch Hasenpoth und Umgebung in Kurland/Lettland (etwas 1700 bis 1835 ff mit Luecken) von Kurt Miram Darmstadt 2005.
KPK Kallmeyer Theodor Otto. Die evangelischenKirchen und Prediger Kurlands. Riga 1910.
KV Laikraksts „Kurzemes Vārds”.
LA
„Latvijas Avīze”
Lāč Priedītis Ērichs Ēriks. Latvijas valsts apbalvojumi un Lāčplēši. „Junda” Rīga 1996.
LBV Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca.. Biedrība „Optimistu pulks”, Liepājā 2012. Sastādījis Viljars Tooms.
LE Latvijas enciklopēdija. SIA „Valērija Belakoņa izdevniecība” Rīga, I – V, 2002 – 2009.
LJV Latvijas jūrniecības vēsture. 1950 – 2000. Enciklopēdija. Izdev. Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejs 2003.
LKV Latviešu konversācijas vārdnīca. Faksimilizdevums. „Antēra” 2001.
LL Birzniece Mirdza. Lejaskurzeme literatūrā. LiePA 2007.
LME Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I – III sēj. „Zinātne” 1967 – 1970.
LN Latvijas notariāts. 1889 – 1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Latvijas zvērinātu notāru padome Rīga 2013. Sastādītāji un autori Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis.
LRB Latviešu rakstniecība biogrāfijās. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. „Zinātne” 2003.
LUM Vīksna Arnis. Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte 1919 – 1950, Rīga 2011.
M I, II, III, IV Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I – IV, 1995 – 2003. A/S „Preses nams”.
Mgg Meža gadagrāmata 2013. Izdevis SLO „Latvija aug.”
N Nachrichtenblatt Nr. 134. Herausgegeben vom Verband der Baltischen Ritterschaften e.v. (G. von Manteuffel gen.Szoege „Heraldisce Glasfenster in Kurland”).
Pa
Purvs Arvīds. Pa skanošu vasaru. „Musica Baltica”. Rīga 2000.
PrDz Žurnāls „Privātā Dzīve” 1999. Nr.17.
Sax
Verzeichnis der Mitglieder des Corps Saxonia zu Goetingen (so wie der Lands – Mannschaft Saxonia (1840 – 1844) nach dem Stande 13 Februar 1972)
Sch Schlippenbach v. Ulrich. Malerische Wanderungen durch Kurland. 1809. Riga und Leipzig.
SR Rusmanis Sigurds. Kas dzimuši …. „Kursas Laiks” 90.gadi (1993. u.c.)
TDV Ķiploks E. Taisnības dēļ vajātie. Latvijas mācītāji ciešanu ceļā, 1993. Latviešu Ev. Luteriskā Baznīca Amerikā 1993.
TK Teātris un kino. Apgāds „Preses nams”. I 1999
VE Virtuālā enciklopēdija „Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa” (vākuši Aizputes vidusskolēni 90.gados)
VV Birzniece Mirdza . Aizputes vidusskola (1921 – 2011) faktos un atmiņās. 2011. LiePA
Who Who is Who in Latvia? Biographical dictonary. Publishing House of Valery Belokon Riga 1996.
Zd Žurnāls „Zvaigžņotā debess” 1968.
& Ziņas devis šķirkļa īpašnieks, radinieks, paziņa vai vārdnīcas veidotāja.