M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

VĒTRA Māra (Balode) – pašvaldības darbiniece.

Dzimusi 1947.12.09. Basu pag. Dīgaiņos Izglītības gaitas sāktas  D z ē r v e s  vidusskolā (beigtas 9 klases), turpinātas  A i z p u t e s  vidusskolā, kam sekojusi Rīgas Pedagoģiskā skola (1965). Lai labāk orientētos likumdošanā, jau būdama  L a ž a s  pag. vadītājas statusā, studējusi jurisprudenci Rīgas Juridiskajā koledžā.

Strādājusi par vecāko pionieru vadītāju Priekules vidusskolā (1966), latviešu valodas skolotāju Priekules 2. vidusskolā (1967 – 70, skola ar krievu māc. valodu), pionieru vadītāju  A i z p u t e s  vidusskolā (1970 – 72), arodbiedrības padomes priekšsēdētāju  A i z p u t e s  metālfurnitūras rūpnīcā Kurzeme (1972 – 82), bet īstais un nozīmīgākais darba cēliens saistīts ar  L a ž a s  pagastu.

1986 kļūst par  L a ž a s  pag. sekretāri, 1987 – Tautas nama vadītāju, no 1991.16.07. ir L a ž a s pag. vecākā, kura sekmīgi darbojas kā saimniecisko jautājumu kārtošanā, tā kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kopšanā un tālākattīstībā (šo lauku uzskata par sev īpaši tuvu), jo  L a ž a s  pagasts bagāts ar kultūras un vēstures pieminekļiem. Tur atrodas Dzintares pilskalns, slavenā  A p r i ķ u  baznīca un  A p r i ķ u  muiža/pils, tur notikusi 1.teātra izrāde Kurzemē (ja varētu dokumentāli pierādīt, tad – Latvijā), pagasts saistīts ar tādiem pazīstamiem vārdiem kā Neredzīgais Indriķis, Kārlis Gothards Elferfelds u.c. Kultūras jomā M.Vētras vadībā ar labiem panākumiem tiek strādāts un padarīts daudz.  A p r i ķ u  muižā atrodas pamatskola un  A p r i ķ u  muzejs. Tā kā muiža ir Latvijas aizsargājamo pieminekļu sarakstā, tiek meklēti sadarbības partneri un finansējums vēsturiskās ēkas uzturēšanai. Restaurētas visas skaistās krāsnis, nomainīti logi, veikts jumta remonts u.c. Visi šie darbi nav iedomājami bez pašvaldības vadītājas aktīvas līdzdalības.

Trešās tautas atmodas sākumā bijusi ar to saistītu pasākumu organizētāja  L a ž a s  pagastā. Barikāžu dienās (1991) kārtojusi cilvēku braukšanu uz barikādēm Rīgā, organizējusi transportu. Bijusi Liepājas raj. Kultūras un sporta komitejas vadītāja. Bezpeļņas organizācijas Atbalsts Tev prezīdija locekle (no 2000), kurā ietilpst 25 rajonu pašvaldības un kurai ir sadarbības līgums ar partneriem Francijā, kas organizē palīdzību pagasta trūcīgām ģimenēm. Aktīvi darbojas Liepājas raj. pašvaldību apvienībā, kurā apvienojušās  A i z p u t e s,  C ī r a v a s  un  L a ž a s  pag. pašvaldības. Apvienība izstrādā un realizē kopējus investīcijas projektus. Kopā ar sava pagasta deputātiem izstrādājusi pagasta reģionālo attīstības plānu.

Intereses saistās ar dažādu kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī teātra izrāžu un koncertu apmeklēšanu. Patīk ceļot, lasīt grāmatas, arī dzeju.   &

devider

V - alfabēts