M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ALFUSE Mairīte (Buse) – sociālā darbiniece.

Dzimusi 1958.02.02. Sibīrijā, uz kurieni vecāki izsūtīti 1949. Latvijā, D z ē r v ē atgriezušies 1960, jo ir seni dzērvenieki.

Mācījusies Dzērves pamatskolā, K a z d a n g a s tehnikuma zootehniķos un šo profesiju turpinājusi apgūt arī LLA Jelgavā. Pati gan sacījusi: Domāju, ka mans aicinājums varēja būt kaut kas cits – ar kultūru, ar garīgām, dvēseliskām lietām saistīts.

Pēc studiju beigšanas vajadzējis darba gaitas sākt Nīgrandē, visā republikā pazīstamā priekšsēdētāja Laimoņa Burtnieka vadītajā kolhozā, bet negribējies no Cīravas šķirties. Sākusi strādāt vietējā kopsaimniecībā. Vadījusi lauksaimnieku biedrību. Ievēlēta Cīravas pagasta padomē, sākusi darboties ar sociālajiem jautājumiem. Kad meklēts sociālais darbinieks, pieņemta uz pārbaudes laiku. Mācījusies kursos, aktīvi strādājusi ar pensionāriem. Ievēlēta par A i z p u t e s novada deputāti (2009). Aizputes novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests direktore.

Rosīgi iesaistījusies Cīravas sabiedriskajā dzīvē (dzīvesvieta Cīravas Strēlnieki) – dzied korī, pensionāru ansamblī, piedalās vietējās pašdarbības izrādēs, izvada cīravniekus Aizsaulē.

Tas, ko sauc par brīvo laiku, viņai paiet pašas saimniecībā. Izaudzinājusi 4 pašas atvases un audzina 2 audžubērnus, kuri zaudējuši māti un vēl (2014) ir pusaudžu gados. KL, &

devider

A - alfabēts