M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

RUMJANCEVA Zaiga (Viļumsone) – zootehniķe, pensionāru apvienības vadītāja.

Dzimusi 1942.23.09. Aizputes apr. Sakas pag. daudzbērnu (8) ģimenē. Bērnība aizvadīta materiāli grūtajos pēckara apstākļos.

Mācījusies un beigusi Pļaviņu raj. Bormaņu pamatskolu (1949 – 56), kam sekojuši skolas gadi K a z d a n g a s lauksaimniecības tehnikuma zootehnikas nodaļā. Vēlējusies studēt, bet grūto materiālo apstākļu dēļ šī iecere bijusi jāatmet un jāuzsāk darba dzīve. 7 gadus nostrādāts par galveno zootehniķi K a l v e n e s kolhozā Kurzeme. Nodibināta ģimene, piedzimusi meita. Pārcēlusies uz A i z p u t i (1971), un turpmākie dzīves gadi saistīti ar ciltslietu zootehniķes darbu pilsētas oievārtē esošajā padomju saimniecībā Aizpute.

Sakoties pārmaiņām Latvijas politiskajā dzīvē, likvidēta arī p/s Aizpute (1993) un tās speciālisti kļuvuši bezdarbnieki. Par saņemtajām pajām iegādājusies govi un, kaut pati dzīvo pilsētā, 5 gadus ar velosipēdu divreiz dienā mērojusi 3 km garo ceļu līdz kūtij, pelnot sev dienišķo maizi.

Kad pienākuši pensijas gadi, likvidējusi savu naturālo saimniecību, jo vienai tikt ar to galā kļuvis par grūtu (ģimene izirusi). 2006 janvārī ievēlēta par A i z p u t e s pensionāru priekšsēdētāju (sabiedrisks pienākums, par ko atalgojums netiek saņemts), un iespēju robežās sākusies aktīva darbība – ierādītajās telpās Kalvenes ielā interesenti pulcējās reizi nedēļā, notika sapulces, rīkoti dažādi pasākumi (ekskursijas, draudzēšanās un saieti ar citām senioru apvienībām, saviesīga kopā pasēdēšana u.c.), senioru veselības pārbaudē iesaistīti mediķi u.c.

No 2012 decembra pensionāru apvienība Piesaulīte ir uzņēmumu reģistrā, kas ļauj cerēt iegūt gan labākas telpas, gan arī piesaistīt līdzekļus, jo enerģijas ieceru īstenošanai netrūka. Pensionāru saimes priekšgalā atradās līdz 2013.

Jau kopš skolas gadiem sportiska un sabiedriski aktīva. Tehnikumā bijusi arodbiedrības priekšsēdētāja, aktīvi darbojusies sovhozā, veikusi arī tiesas piesēdētājas pienākumus. Arī pēc pensionēšanās enerģiju un veselību uztur sportojot (peldes, masāža aizputniekiem zināmajā Beižas ūdenskritumā) un fiziski strādājot savā piemājas dārzā, kas dod arī papildus ienākumus pie nelielās pensijas.    &

devider

R - alfabēts