M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

TULEIKO Anita (Eglīte) – bibliotekāre.

Dzimusi 1950.26.12. A i z p u t ē. Skolas gaitas uzsākusi A i z p u t ē, bet beigusi Sikšņu 8-gad. skolu. Absolvējusi A i z p u t e s vidusskolu (1969), studējusi Liepājas Pedagoģiskajā institūtā pamatskolas skolotāju fak. (1969 – 72), pēc tam – Latvijas Kultūras koledžā (2007 – 10). Diploms – bibliotēkas informācijas speciālists.

Darba gaitas uzsākusi A p r i ķ u 8-gad. skolā, būdama 1. – 4.kl. skolotāja (1972 – 74), pēc tam – latviešu val. un literatūras skolotāja Neklātienes vidusskolas C ī r a v a s konsultāciju punktā (1977 – 81), C ī r a v a s kultūras nama vadītāja (1981 – 98), bet no 1998 – C ī r a v a s pag. bibliotēkas vadītāja. Cilvēks īstajā vietā. Radošu ideju ģeneratore. Izmanto inovatīvas metodes bērnu un jauniešu uzskatu veidošanā, piedāvā kvalitatīvas izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Jau kopš 2000 cīravnieku jauno paaudzi iesaistījusi lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija, kurā tie r labiem panākumiem aktīvi darbojas. Izveidots bērnu rotaļu centrs Gaismiņas. Viņas vadībā paplašinātas bibliotēkas telpas, izveidota izstāžu zāle, kurā pastāvīgi notiek izstādes.

Kopš 2009 Aizputes Novada Avīzē regulāri ik mēnesi parādās viņas saturīgie raksti par dzīvi Cīravas pagastā.

Saņēmusi atzinības: Gada cīravnieks – 2003 un Gada cīravnieks – 2006. Citi apbalvojumi: LBB balva Gada bibliotekārs Latvijas pagastu bibliotēkās (2007); Voldemāra Caunes balva Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem (2012); Aizputes novada domes Atzinības raksts par aktīvu, radošu, mērķtiecīgu darbu novada labā kultūras jomā (2013).   &

devider

T - alfabēts