M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

MOISEJS Juris - pagasta pārvaldnieks , agronoms.

Dzimis 1957.9./08.06. A i z p u t ē (dzimšanas apliecībā – A i z p u t e s raj. Klosteres c.). Mācījies K a z d a n g a s 8-gad. skolā (1964 – 72), pēc tam K a z d a n g a s sovhoztehnikumā, ko beidzis agronoma specialitātē (1976). Pēc tehnikuma beigšanas agronoms Liepājas raj. Ļeņina v. nos. kolhozā, ko uz diviem gadiem pārtrauc iesaukums obligātajā karadienestā (1976 – 78). Pēc armijas agronoma darbs turpināts tajā pašā darba vietā.

1992 sācis strādāt par lauksaimniecības konsultantu K a z d a n g a s pagastā, paralēli pildot arī šī pagasta zemes komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Pēc laika ievēlēts par K a z d a n g a s pagasta priekšsēdētāja atbrīvoto vietnieku (1998 – 2004). Nākamā darba vieta un ieņemamais amats – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā K a z d a n g a s profesionālajā vidusskolā, bet pēc tam ievēlēts par K a z d a n g a s pagasta padomes priekšsēdētāju (2005 martā). Kad Latvijai pāri iet pašvaldību reforma (2009) un izveidojas A i z p u t e s novads, turpina pildīt to pašu darbu, tikai tagad tas saucas K a z d a n g a s pagasta pārvaldes vadītājs.

Ģimenē izaudzināti 3 bērni. Dzīvesbiedre – skolotāja Māteru Jura K a z d a n g a s pamatskolā.

1991 gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme Par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī – augustā. Saņēmis Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera pateicību Par ieguldījumu un ilggadēju darbu Latvijas novadu un tās iedzīvotāju labā (2009). Nominēts par     K a z d a n g a s pagasta Gada cilvēku (2002, 2008). Par daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu saņēmis Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Goda diplomu un naudas balvu (2008).   &

devider

M - alfabēts