M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SPRŪDE Liveta (Valdere) – pedagoģe, izglītības darbiniece.

Dzimusi 1962.03.12. A i z p u t ē, kaut līdz 14 gadu vecumam dzīves vieta C ī r a v a. Ģimenē vienīgais bērns. Māte 17 gadu vecumā kopā ar vecākiem izsūtīta uz Sibīriju, jo viņas tēvs – kara arsenāla aviokonstruktors – atteicies sadarboties ar padomju valdību. 1955 reabilitēta, apmetusies uz dzīvi C ī r a v ā, tur satikusi savu nākamo dzīvesbiedru, nodibinājusi ģimeni, piedzimusi meita Liveta.

Liveta beigusi D z ē r v e s 8-gad. skolu, A i z p u t e s vidusskolu (1980), LVU Filoloģijas fak. (1987). Pēc beigšanas pionieru vadītāja L a ž a s speciālajā internātpamatskolāskolā (4 gadi, iepazīšanās ar nelabvēlīgām ģimenēm, to materiālajām grūtībām, vecāku neaprūpēto bērnu stāvokli), skolu sekretāre Liepājas komjaunatnes komitejā (0,5 gads) ar mērķi – uzlabot skolu ārpusstundu darbu. (Secinājums: vadībai galvenais nav skolēnu intereses, bet padomju ideoloģijas ieaudzināšana viņos). Nākamā darbavieta – A i z p u t e s vidusskola, sākumā par krievu valodas skolotāju, pēc tam savā specialitātē – latviešu val. un literatūra. Izglītība papildināta Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, skolvadības maģistrantūrā (1995 – 97).

No 1998 – 2012 A i z p u t e s vidusskolas direktore. Sekmīgi vadījusi skolu laikā, kad visas valsts dzīvē notikušas lielas pārmaiņas, kad vai katra diena nākusi ar jaunām iespējām un pārmaiņām. Viņas vadībā skola iesaistījusies dažādos projektos, kuri devuši skolēniem un skolotājiem iespēju saņemt sev nepieciešamās zināšanas, papildus līdzekļus, iepazīties ar skolu darbu citās valstīs, u.c.

2012 rudenī pārgājusi darbā Izglītības un zinātnes ministrijā Rīgā (vecākā kursu īstenošanas konsultante, ESF monitoringa vadītāja). No 2013 – IZM vispārējās izglītības departamenta vecākā referente, atbildīga par pirmskolas izglītību. 2014 - Rīgas 1.vidusskolas (tālmācība) valdes priekšsēdētāja.

Raksturā aktīva, uzņēmīga, iesaistījusies dažādos gan ar skolu saistītos, gan ārpusskolas pasākumos. 20 gadus dejojusi dažādos tautisko deju kolektīvos, viena no Aizputes Avīzes dibinātājām (1993),5 gadus bijusi tās redaktore. Darbojās sadraudzības biedrībā ar Švercenbahu Šveicē. Apmeklējusi dažādus kursus (par skolas darba organizēšanu, psiholoģiju, izglītības filozofiju u.c.). Eksperte jaunajā skolu akreditācijas kārtībā, multiplikatore ekspertu apmācībā valstī. A i z p u t e s pilsētas, vēlāk – A i z p u t e s novada deputāte. Vairākas vasaras (5) viena no Dzintras Gekas vadītās grupas dalībniecēm, kas 21.gs. sākumā dodas uz Sibīriju pa izsūtīto latviešu pēdām (pēc atgriešanās stāstījusi un rakstījusi par pieredzēto presē). Brauciens – laikā no 2009 – 13. Aizvedusi un uzlikusi krustu Sibīrijā palikušajai vecmāmiņai tās atdusas vietā.

Rūpējusies, lai skolas 90-gadē iznāktu grāmata Aizputes vidusskola faktos un atmiņās (2011); rediģējusi mācītāja Gunta Kalmes grāmatu Pēdas (2012).

Ģimenē izaudzināti 2 dēli, sagaidīti mazbērni.

Apbalvota ar 4 Latvijas IZM Atzinības un Pateicības rakstiem (2006, 2006, 2008, 2010).   &

devider

S - alfabēts